Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni
Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  POSDRU/149/6.3/G/129337

Proiectul "Egalitatea de şanse - de la concept la realitate" este implementat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 – „Promovarea egalitații de șanse pe piața muncii”.


Valoarea totală a proiectului este de 2.115.660,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.840.717,29 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 232.629,51 lei, iar contribuţia proprie a Fundației Serviciilor Sociale Bethany este de 42.313,20 lei.


Durata de desfășurare a proiectului este de 18 de luni, Mai 2014 - Octombrie 2015.


Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului egal pe piața muncii și îmbunătățirea capacității de ocupare și asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale pentru 418 femei din judetul Timiș și din Regiunea de Vest, în special a celor dezavantajate din punct de vedere socio-economic prin furnizarea unor pachete de servicii de educație, formare și sprijin și a unor activități de promovare a principiului egalității de șanse și de gen adresate autorităților publice locale și partenerilor sociali, cu privire la combaterea inegalităților bazate pe etnie, dizabilitate, vârsta și gen.


Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacității de ocupare și a potențialului profesional pentru 418 femei prin campanii de informare și prin furnizarea de programe de calificare/recalificare pentru 286 dintre acestea, precum și prin acompaniere și suport pentru 90 de femei dezavantajate social.

2. Dezvoltarea capacității de antreprenor pentru 20 de femei interesate în vederea inițierii unei afaceri, prin participarea la programe de formare profesionala, inclusiv acordare de consultanța și asistență.

3.  Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului pentru 40 de femei prin furnizarea unui program de formare profesionala competențe TIC, pentru creșterea adaptabilității la o piața a muncii in continuă schimbare.

4. Consolidarea principiului acces egal pentru femei pe piața muncii prin combaterea discriminărilor de gen și implicarea autotităților locale și membrilor COJES în elaborarea de strategii.

5. Promovarea principiului egalității de șanse și de gen în comunitate.


Beneficiarii proiectului sunt 418 femei din județul Timiș și din Regiunea de Vest si 50 personal al autoritatilor publice centrale si locale.


Beneficiile pentru grupurile țintă sunt: dezvoltarea oportunităților de ocupare, ca urmare a achiziționării de noi competențe rezultate din parcurgerea programelor de formare profesională de tip calificare/recalificare, utilizare TIC și formarea competențelor antreprenoriale.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare asupra rolului femeii în societate, contribuind la schimbarea atitudinii comunității prin eliminarea practicilor discriminatorii și a stereotipiilor.